ข้อตกลงการใช้งาน

เอกสารนี้ถูกแปลโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ภาพเท่านั้น — โปรดดูลิงค์ภาษาอังกฤษสําหรับเนื้อหาที่มีข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย

โดยการเข้าถึงไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บเหล่านี้ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและบริษัท และควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ตามมา (“ซอฟต์แวร์”) ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมโดยปริยายที่จะผูกพันตามเงื่อนไขในที่นี้ และคุณได้ดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นและ/หรือขอคำแนะนำที่เหมาะสมก่อนที่จะพึ่งพาหรือดำเนินการกับเนื้อหาของซอฟต์แวร์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นอกเหนือจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณยังอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว (อยู่ที่ https://www.klikit.io/privacy-policy) ซึ่งรวมอยู่ในการอ้างอิงในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

‍ความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรม

หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ คุณรับรองและรับประกันต่อบริษัทว่าคุณมีอายุเกิน 18 ปี หากบริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียอันเป็นผลมาจากธุรกรรมที่ทำโดยผู้เยาว์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการสูญเสียดังกล่าวจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเขา/เธอ

ข้อจำกัดในการใช้งาน

การกระทำที่ต้องห้าม

การใช้ซอฟต์แวร์ของคุณอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ในตารางที่ 1 ด้านล่าง

การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้

โดยไม่จำกัดการเยียวยาอื่นใดที่มีให้กับบริษัทตามกฎหมายหรือในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ระงับหรือยุติการเข้าถึงของคุณชั่วคราวหรือไม่มีกำหนดหรือปฏิเสธที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณหาก:
  • (i) มีการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
  • (ii) บริษัทไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับ/ให้มาได้
  • (iii) บริษัทมีความเชื่อตามสมควรว่าการกระทำของคุณอาจก่อให้เกิดความเสียหายและหรือความรับผิดทางกฎหมายต่อบริษัท ลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลอื่นใด
 • ลบหรือปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลและ/หรือเนื้อหาใด ๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ที่บริษัทใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและเด็ดขาดในการพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ หรือข้อกำหนดเหล่านี้ ของการใช้งาน

การชดใช้ค่าเสียหาย

โดยการใช้ซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำอันตรายต่อบริษัทและเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้อนุญาต หุ้นส่วน และบริษัทในเครือจากและต่อความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายทั้งหมด (รวมถึงที่เกิดขึ้นจริง พิเศษ ทางอ้อม และ การสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องในลักษณะทุกประเภท รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งหมดบนพื้นฐานทนายความ-ลูกค้า) ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับจากสิ่งเหล่านั้นอันเนื่องมาจาก เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ (โดยตรงหรือโดยอ้อม):

 • เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่ง โพสต์ ส่งต่อหรือทำให้ใช้งานได้ผ่านซอฟต์แวร์ใด ๆ หรือการละเมิดใด ๆ โดยคุณต่อบทบัญญัติที่ควบคุมทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้ไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้
 • คุณใช้ เชื่อมต่อกับไซต์นี้ หรือ
 • ความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติมิชอบของคุณ การฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลใด ๆ

การลงทะเบียนและการรักษาความปลอดภัยบัญชี

ข้อกำหนดสำหรับการลงทะเบียน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำให้ส่วนใดๆ ของไซต์นี้และชุดผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

เมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ คุณจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและจัดการความปลอดภัยของรหัสผ่านของคุณสำหรับไซต์นี้ คุณจะต้องดำเนินการเพื่อปกป้องรหัสผ่านของคุณจากการสูญหาย และเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ และปราศจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามและหรือนิติบุคคลอื่น ๆ และไม่อนุญาตให้ใช้รหัสผ่านนั้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ การละเมิดข้อนี้จะทำให้คุณต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน การเรียกร้อง หรือความรับผิดที่บริษัทอาจได้รับจากการสูญหาย การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยรหัสผ่านของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน การเรียกร้อง หรือความรับผิดทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมที่คุณหรือบุคคลที่สามอาจได้รับ และ/หรือเกิดขึ้น หรือเป็นผลมาจากการสูญหาย การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสผ่าน.

คุณเข้าใจว่าคุณต้องติดต่อบริษัททันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใดที่ทราบหรือเป็นไปได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลผู้ใช้

หากต้องการลงทะเบียนบัญชีกับเรา คุณต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และจัดเตรียม:

 • ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
 • ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้อง (รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่งที่ต้องการ นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์ และผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ได้รับอนุญาตและผู้ดูแลระบบ) และ
 • ข้อมูลอื่นใดที่บริษัทอาจต้องการในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน

คุณต้องอัปเดตข้อมูลนี้ทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา

คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับบริษัท รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ผ่านโมดูลการลงทะเบียนบัญชีของเราหรือที่ป้อนลงในโปรไฟล์ของคุณ เป็นความจริงและไม่ทำให้เข้าใจผิด และไม่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ๆ หรือสิทธิอื่นๆ

มีหลายบัญชีและการเปิดบัญชีอัตโนมัติ

บุคคลหนึ่งคนไม่สามารถรักษามากกว่าหนึ่งบัญชีกับซอฟต์แวร์ได้ ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีที่ลงทะเบียนโดย “บอท” หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ

การอนุมัติการลงทะเบียน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธการสมัครลงทะเบียนบัญชีกับเว็บไซต์นี้ตามดุลยพินิจของบริษัท

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อถือเป็นข้อเสนอ

โดยการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ แสดงว่าคุณยื่นข้อเสนอให้เราซื้อสินค้า รายการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรียกรวมกันภายในว่า “ผลิตภัณฑ์” ที่คุณเลือกตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ข้อมูลภายในไซต์นี้และซอฟต์แวร์ (เช่น แอปพลิเคชันบนมือถือ) ถือเป็นการเชิญชวนให้ปฏิบัติเท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดในซอฟต์แวร์ที่ถือเป็นข้อเสนอจากเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้กับคุณ อย่างไรก็ตามบริษัทจะพยายามจัดหาและจัดหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับคุณเมื่อสั่งซื้อแล้ว

เราจะไม่เริ่มประมวลผลคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ทำผ่านแอปพลิเคชัน เว้นแต่และจนกว่า:

 • เราได้รับการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อเต็มจำนวนโดยใช้บัตรเครดิตที่ได้รับการเสนอชื่อและเกตเวย์การชำระเงินที่มีให้ และ
 • คำสั่งซื้อได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบภายในทั้งหมด ซึ่งดำเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละคำสั่งซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันบัตรเครดิตและการฉ้อโกงประเภทอื่น ๆ ในเรื่องนี้ คุณอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในนั้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบการฉ้อโกงและ/หรือเครดิตทุกประเภทที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวตน ความคุ้มค่าด้านเครดิต และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการ:

 • เมื่อใดก็ได้ก่อนที่คำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม และ
 • ตอนไหนก็ได้:
  • (i) ปฏิเสธที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ;
  • (ii) ยุติการเข้าถึงไซต์นี้ของคุณ; และ/หรือ (iii) ลบหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้

เมื่อใดก็ได้ก่อนที่คุณจะยอมรับคำสั่งซื้อ คุณอาจ:

 • (i) ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หรือ
 • (ii) หากคุณพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการสั่งซื้อ คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัททันที (ที่ [email protected]) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับประกันว่าคำสั่งซื้อจะสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องยกเลิกคำสั่งนั้นโดยสิ้นเชิง

ไม่ว่าในกรณีใด คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งซื้อของคุณตามที่บริษัทอาจกำหนดเป็นครั้งคราว

ในการสั่งซื้อ คุณเข้าใจและยอมรับว่ารูปภาพ ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพบรรจุภัณฑ์ และ/หรือภาพใด ๆ เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ และลักษณะที่ปรากฏจริงของผลิตภัณฑ์เมื่อจัดส่งอาจแตกต่างกันไป

การยอมรับคำสั่งซื้อ

การยอมรับคำสั่งซื้อแต่ละรายการจะเกิดขึ้นหากและเมื่อฝ่ายที่ได้รับรับทราบธุรกรรมและแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าขณะนี้กำลังเตรียมการอยู่ กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์จะถูกส่งผ่านจากบริษัทไปยังผู้ให้บริการจัดส่งบุคคลที่สามที่เป็นสื่อกลาง จากนั้นถึงคุณเมื่อได้รับสินค้า หลังจากได้รับคำสั่งซื้อแล้ว เราจะส่งอีเมลยืนยันเพื่อยืนยันดังกล่าว

คุณรับทราบและยอมรับว่าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับเพียงบางส่วนของคำสั่งซื้อ – ขึ้นอยู่กับความพร้อม – และยกเลิกส่วนที่เหลือภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่คำสั่งซื้อได้รับการยอมรับบางส่วน หากเป็นไปได้ หากมีการทำธุรกรรมแล้ว บริษัทอาจพิจารณาการคืนเงินบางส่วนหรือเต็มจำนวนด้วย

คูปองและรหัสส่วนลด

บริษัทอาจออกคูปองและรหัสส่วนลดเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสามารถแลกได้ผ่านทางซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม เว้นแต่บริษัทจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองและ/หรือรหัสส่วนลดดังกล่าวจะต้องไม่:

 • (i) ใช้กับคำสั่งซื้อปัจจุบัน ดังนั้นคุณจะต้องใช้คูปองและ/หรือรหัสส่วนลดดังกล่าวก่อนที่จะยืนยันคำสั่งซื้อและส่งออกเพื่อรับการยอมรับ
 • (ii) ใช้ร่วมกับข้อเสนอ โปรโมชั่น และ/หรือส่วนลดอื่นๆ
 • (iii) สามารถโอน มอบหมาย หรือแปลงเป็นเงินสดหรือเครดิตได้

คุณรับทราบและยอมรับว่าบริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิก จำกัด หรือแก้ไขข้อกำหนดซึ่งคุณสามารถใช้คูปองและ/หรือรหัสส่วนลดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาอาจส่งผลให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ

จัดส่ง

บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการจัดส่งบุคคลที่สาม (“TPD”) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณอย่างปลอดภัยและเหมาะสมภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม – ระบุไว้ในใบสมัคร ในการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชัน คุณตกลงและเข้าใจว่าระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณทั้งหมดนั้นเป็นประมาณการ และไม่มีข้อจำกัดผูกพันกับบริษัทหรือ TPD ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อจริง ในกรณีที่การส่งมอบล้มเหลว ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดของบริษัทหรือจากความผิดของ TPD การขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมคือการติดต่อช่องทางการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่รับประกันหรือจำกัดเฉพาะ:

 • การดำเนินการคืนเงินหรือการคืนเงินบางส่วน และ
 • การมอบเครดิตบัญชีซึ่งอาจแลกได้ในคำสั่งซื้อในอนาคต

ในการสั่งซื้อกับบริษัท ถือว่าคุณตกลงเพิ่มเติม:

 • (i) บริษัทจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อไปยังที่อยู่จัดส่งที่คุณระบุไว้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ คุณรับประกันว่าที่อยู่ในการจัดส่งที่คุณให้ไว้นั้นถูกต้อง
 • (ii) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตพร้อมที่จะยอมรับผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ ณ เวลาและสถานที่จัดส่งตามที่กำหนดตามข้อนี้
 • (iii) คุณได้ให้อำนาจแก่บริษัทและพันธมิตรในการจัดส่งในการฝากผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ ณ ที่อยู่จัดส่ง ในกรณีดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าบริษัทหรือ TPD จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ และทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งมอบดังกล่าวไปยัง และด้วยเหตุนี้จึงอนุญาตให้บริษัทและพันธมิตรการจัดส่งของบริษัท:
  • (i) จัดให้มีการอัปเดตสถานะการจัดส่งในแอปพลิเคชัน
  • (ii) ติดต่อคุณโดยตรงเกี่ยวกับการจัดส่ง (รวมถึงรายละเอียด ฯลฯ )

นอกจากนี้ คุณรับทราบว่ามีสถานที่และ/หรือพื้นที่ที่บริษัทหรือผู้ให้บริการ TPD อาจไม่มีผลต่อการจัดส่ง ในกรณีเหล่านี้ คุณรับทราบว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้ออาจได้รับผลกระทบภายใต้ข้อต่อไปนี้ทันทีหรือในลักษณะและ/หรือสถานที่ดังกล่าวที่บริษัทอาจกำหนดในภายหลัง

บริษัทและ/หรือพันธมิตรในการจัดส่งของบริษัทอาจเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังจุดรวบรวมหรือพื้นที่จัดเก็บของบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแทน แทนที่จะส่งผลต่อการจัดส่งภายใต้สถานการณ์ก่อนหน้านี้ หากจุดดังกล่าวยังคงไม่มีการดูแลหลังจากนั้น ระยะเวลาอันสมควรหรือหากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับการส่งมอบสิ่งเดียวกัน ในกรณีของเหตุการณ์นี้ คุณตกลงที่จะ:

 • (i) ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า รายการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่คุณสั่งซื้อ
 • (ii) ริบและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของบริษัท หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงไม่ถูกจัดส่งและ/หรือไม่ได้รับการรวบรวมหลังจากช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทอาจคืนเงินให้กับคุณ จำนวนเงินที่คุณชำระหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้:
  • ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและการเก็บสต๊อก
  • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการพยายามส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
  • ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ
  • ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมอื่นๆ‍

 

เมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ คุณตกลงที่จะดูแลและระมัดระวังที่จำเป็นในการเปิดบรรจุภัณฑ์ คุณเข้าใจและตกลงว่าความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดบรรจุภัณฑ์จะเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

การทดแทนผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อไม่ว่าจะผ่านทาง TPD หรือแอปพลิเคชันบนมือถือหมดสต็อก คุณอนุญาตให้บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ยอมรับได้ให้กับคุณตามดุลยพินิจ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ทดแทนมีมูลค่าต่ำกว่า ตามที่บริษัทอาจกำหนด บริษัทจะให้เครดิตแก่คุณสำหรับส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินที่คุณจ่ายและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทดแทน อย่างไรก็ตามบริษัทจะดำเนินการทดแทนดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดด้านอาหารหรือข้อกล่าวหาที่เฉพาะเจาะจงใดๆ เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านอาหารและ/หรืออาการแพ้เฉพาะของคุณหรือไม่ สำหรับเจตนาและวัตถุประสงค์ทั้งหมด คุณรับประกันว่าคุณได้อ่านฉลากของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่คุณซื้อ/สั่งซื้อก่อนใช้งานหรือการบริโภค และคุณรับทราบว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันของคุณ

ราคา

จำนวนเงินและ/หรือราคาทั้งหมดจะแสดงในแอปพลิเคชันเป็นสกุลเงินท้องถิ่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ที่ซอฟต์แวร์ใช้งานอยู่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาก่อนทำการสั่งซื้อ คุณยอมรับว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนหน้าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นราคาที่ถูกต้อง โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่อาจแสดงในตำแหน่งอื่น อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากราคาที่แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดของมนุษย์และ/หรือระบบ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณแม้ว่าจะได้รับการยอมรับแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อและคืนเงินให้กับคุณตามจำนวนที่คุณจ่ายตามข้อกำหนดการคืนเงินที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้

ค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียม

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะถูกจัดการ (โดยทั่วไป) โดย TPD ที่คุณในฐานะลูกค้าได้ตัดสินใจทำธุรกรรมด้วย ในกรณีที่คุณตัดสินใจสั่งซื้อโดยตรงกับแอปพลิเคชันของเรา ค่าธรรมเนียมเหล่านั้นจะถูกแยกออกและแสดงแยกกันเมื่อชำระเงิน ควรสังเกตว่าต้นทุนเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

ภาษีสินค้าและบริการ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายผ่านการใช้แอปพลิเคชันจะแสดงให้รวมภาษี GST แล้ว เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ คำว่า “GST” มีความหมายตามที่ให้ไว้ในพระราชบัญญัติระบบภาษีใหม่ (ภาษีสินค้าและบริการ) ปี 1999 (Cth)

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อผ่าน TPD หรือใบสมัครของเราอาจทำได้ด้วยบัตรเครดิต ([1] American Express, [2] Mastercard, [3] Visa) ดำเนินการออนไลน์โดยใช้เกตเวย์การชำระเงิน Stripe ที่ปลอดภัย การชำระเงินสำหรับการสั่งซื้ออาจทำได้ผ่าน Shop Pay, Apple Pay และ/หรือ Google Pay ผ่านกระบวนการที่บริษัทอาจกำหนดไว้ต่อไปนี้ แม้ว่าจะมีสิ่งใดก็ตามที่ขัดแย้งกัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกการชำระเงินอื่น ๆ และ/หรือวิธีการดังกล่าวตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โปรดทราบว่าหากคุณกำลังประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณผ่าน TPD จะต้องเป็นไปตามวิธีการชำระเงินและเงื่อนไขเกตเวย์ของตนเอง ซึ่งคุณควรตรวจสอบในฐานะผู้ซื้อเริ่มแรก

ตัดเกตเวย์การชำระเงินที่ปลอดภัย

บริษัทใช้เกตเวย์การชำระเงินของบุคคลที่สามในแอปพลิเคชันมือถือของพวกเขาที่ให้บริการโดย Stripe Payments Australia Pty Ltd (ABN 66 160 180 343) ซื้อขายเป็น “Stripe” สำหรับธุรกรรมการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย การชำระเงินผ่าน Stripe จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Stripe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stripe โปรดดูที่เว็บไซต์ Stripe (https://www.stripe.com/) เว้นแต่คุณจะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราจะไม่เห็นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณมอบให้กับ Stripe นอกเหนือจากข้อมูลที่จำเป็นในการประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณและส่งสินค้าที่คุณซื้อไปให้คุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมลของคุณ และที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน/ไปรษณีย์)

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

รับเฉพาะบัตร American Express, Visa และ Mastercard เท่านั้น โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถรับบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศทั้งหมดได้ในบางกรณี บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติมสำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต

ชำระเงินด้วย EFT

ในขั้นตอนนี้ บริษัทไม่รับการชำระเงินผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (“EFT”)

การคืนเงินและการเยียวยาอื่น ๆ

ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ จำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระผ่านแอปพลิเคชันจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อแก้ไขการละเมิดเงื่อนไขหรือการรับประกัน/การรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้มีให้ภายใต้หัวข้อ “การเยียวยาจำกัด” ในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ด้านล่าง

ความปลอดภัย

แม้ว่าผู้ให้บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ของเราใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยสำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้าของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง (ไม่ว่าจะโดยตรงไปยังโดยอ้อม) ที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากบุคคลที่ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตหรือบัญชีธนาคาร ลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

บริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัตรเครดิตของคุณและ/หรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการตรวจสอบภายในของเรา ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยปกป้องธนาคารและเจ้าของบัญชีบัตรเครดิตจากการฉ้อโกงทางออนไลน์ จนกว่าคำสั่งซื้อของคุณจะผ่านการตรวจสอบป้องกันการฉ้อโกงภายในของเรา คำสั่งซื้อของคุณจะยังคงอยู่ในสถานะรอดำเนินการ หากมีการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมและคุณไม่ให้ข้อมูลที่ร้องขอภายในระยะเวลาที่บริษัทเห็นสมควรตามดุลยพินิจของบริษัท คำสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิก และหากได้รับการชำระเงินแล้ว จะมีการคืนเงินให้กับคุณ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

ในข้อกำหนดการใช้งานไซต์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ คำว่า “เนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์” หมายถึง:

 • ไซต์นี้;
 • เว็บหรือแอปพลิเคชันบนมือถือ
 • เนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงกราฟิก ข้อความ การออกแบบ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ไฟล์เสียงและวิดีโอ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในไซต์นี้ และโครงสร้างของเนื้อหาดังกล่าว) และ
 • ซอฟต์แวร์ ระบบ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือใช้โดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ เว็บ หรือแอปพลิเคชันมือถือ (ไม่ว่าจะโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับเว็บไซต์นี้หรืออย่างอื่น) เนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท หรือผู้อนุญาต (ตามความเหมาะสม) และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของออสเตรเลียและกฎหมายระหว่างประเทศ คุณต้องไม่ทำซ้ำ ส่ง ตีพิมพ์ซ้ำ หรือเตรียมงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทหรือเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นๆ (ตามความเหมาะสม)

คุณสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาจากไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และคุณต้องไม่ลบหรือแก้ไขลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ

เครื่องหมายการค้า

คำว่า “klikit” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท รูปลักษณ์ของไซต์นี้ (รวมถึงไอคอนปุ่ม สคริปต์ กราฟิกที่กำหนดเอง และส่วนหัว) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายที่แตกต่าง และหรือลักษณะการค้าของบริษัท เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายเฉพาะ และรูปลักษณ์ทางการค้าเหล่านี้ ห้ามใช้ คัดลอก หรือเลียนแบบ ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า

เนื้อหาของผู้ใช้

ในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเหล่านี้ คำว่า “เนื้อหาผู้ใช้” หมายถึงเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดที่ถูกส่ง โพสต์ หรือเพิ่มลงในไซต์นี้โดยผู้ใช้ใดๆ เช่น ความคิดเห็น โพสต์ในฟอรัม ข้อความในห้องสนทนา บทวิจารณ์ การให้คะแนน และ ข้อเสนอแนะ.

ไซต์นี้มีคุณสมบัติบางอย่างที่ช่วยให้คุณและผู้ใช้รายอื่นสามารถอัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแสดง ปฏิเสธที่จะแสดง ลบ และ/หรือแก้ไขเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในส่วนของเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณอัปโหลด คุณ:

 • รับรองและรับประกันต่อบริษัทว่าการแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้ของคุณนั้นไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ทางกฎหมายอื่น ๆ ของบุคคลอื่น และ
 • ให้สิทธิ์แก่บริษัททั่วโลก ไม่ผูกขาด ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ ถาวร เพิกถอนไม่ได้ ให้อนุญาตช่วงและโอนได้เพื่อใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย ดัดแปลง ดัดแปลง เตรียมงานลอกเลียนของ แสดงต่อสาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ และมิฉะนั้นก็แสวงหาผลประโยชน์ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาผู้ใช้นั้นในทางใดทางหนึ่งตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
การเรียกร้องลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าไซต์ เว็บ หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรามีเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ที่คุณถือหรือควบคุม หรือผู้ใช้ถูกนำผ่านลิงก์ข้ามแพลตฟอร์มใดๆ ที่เป็นของบริษัทไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณเชื่อว่ากำลังละเมิด สำหรับลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณถือหรือควบคุม คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวถึงเราเป็นลายลักษณ์อักษร (ที่ [email protected]) การแจ้งเตือนดังกล่าวควรระบุผลงานที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดและเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด และให้รายละเอียดของการละเมิดที่ถูกกล่าวหา

การปฏิเสธการรับประกัน

ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทและเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้อนุญาต หุ้นส่วน และบริษัทในเครือ ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งต่อเงื่อนไข การรับรอง และการรับประกันทั้งหมด (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย กฎหมายหรืออย่างอื่น) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และใด ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหรือได้รับผ่านไซต์นี้ รวมถึงการรับประกัน/การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิด ไซต์นี้จัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐาน “ตามสภาพ” ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้อนุญาต หุ้นส่วน และบริษัทในเครือไม่ให้การรับรอง รับประกัน หรือรับประกันความน่าเชื่อถือ ความทันเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม ความจริง ความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ และโดยสาระสำคัญไม่ได้เป็นตัวแทนรับประกันหรือรับประกันว่า:

 • การใช้ไซต์นี้และเว็บหรือแอปพลิเคชันมือถือจะมีความปลอดภัย ทันเวลา ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือดำเนินการร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด
 • ไซต์นี้จะตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ
 • สิ่งใดก็ตามบนเว็บไซต์นี้ หรือบนเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ ที่อ้างถึงหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือวัสดุอื่นใดที่ซื้อหรือได้รับผ่านเว็บไซต์นี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดหรือความคาดหวังเฉพาะใดๆ
 • ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข
 • ไซต์ เว็บ หรือแอปพลิเคชันมือถือ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ใช้งานได้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ
 • รูปภาพ ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพประกอบ รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในไซต์เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่ขายในไซต์นั้น และรูปลักษณ์ที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อจัดส่งอาจแตกต่างกันไป

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

การยกเว้นความรับผิด

ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้อนุญาต หุ้นส่วน และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดทั้งหมดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง หรือความเสียหาย (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญา) ความประมาทเลินเล่อ การละเมิด ความเสมอภาค รูปปั้น หรืออย่างอื่น และสำหรับการสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลสืบเนื่อง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นการลงโทษ เป็นแบบอย่างหรืออย่างอื่น รวมถึงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียหรือการทุจริตของข้อมูล หรือการสูญเสียค่าความนิยม) ที่เกิดขึ้น โดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้หรือการใช้งานไซต์นี้ เว็บหรือแอปพลิเคชันมือถือโดยคุณหรือบุคคลอื่นใด

เยียวยา จำกัด

เยียวยา จำกัด

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์มีการรับประกันที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย คุณมีสิทธิ์ได้รับการเปลี่ยนหรือคืนเงินสำหรับความล้มเหลวที่สำคัญและการชดเชยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

ผลิตภัณฑ์มีความล้มเหลวครั้งใหญ่เมื่อ:

 • มันมีปัญหาที่จะทำให้ใครบางคนไม่สามารถซื้อมันได้หากพวกเขารู้เรื่องนี้
 • มันแตกต่างอย่างมากจากตัวอย่างหรือคำอธิบาย
 • มันไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทั่วไปอย่างมากและไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายภายในเวลาอันสมควร
 • มันไม่เป็นไปตามที่คุณขอและไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายภายในเวลาอันสมควร หรือ
 • มันไม่ปลอดภัย

โปรดทราบว่าอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิ์ในการคืนและรับเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณเสมอ

การคืนเงิน

หากคุณได้ส่งคำสั่งซื้อกับเราและต้องการเพิกถอนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดก็ตาม แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนใจก็ตาม จะต้องดำเนินการก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการยอมรับจาก TPD หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเราเอง หรือมิฉะนั้น อาจส่งผลให้เกิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกเพื่อชดเชยผู้ขายสำหรับสินค้าที่ผลิต หากทริกเกอร์การยกเลิกเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์การยอมรับ – การยอมรับถูกกำหนดในขณะที่ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ได้รับคำสั่งซื้อและเริ่มเตรียมการ – จากนั้นบริษัทจะพยายามคืนเงินเต็มจำนวนตามกระบวนการที่วางไว้โดยเว็บไซต์ เว็บ หรือมือถือ การสมัครและเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งาน หากคุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับจากเรา คุณอาจมีสิทธิ์ส่งคืนผลิตภัณฑ์นั้นให้เราตามรายละเอียดด้านล่าง

การคืนสินค้า การเปลี่ยนทดแทน หรือเครดิตเพื่อเป็นการเยียวยา

หากคุณไม่พอใจกับคุณภาพหรือสภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับจากบริษัท – หรือผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ที่บริษัทร่วมงานด้วย โปรดใช้ช่องทางการสนับสนุนที่มีอยู่เพื่อแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้บริษัทสามารถแก้ไขหรือแก้ไขสถานการณ์ได้ สำหรับคุณ. ในบางกรณี บริษัทอาจให้เครดิตแทนการเปลี่ยนทดแทนตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด จะอนุญาตและ/หรือยอมรับการคืนสินค้าใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อหลังจากสามสิบ (30) วันปฏิทินนับจากวันที่ซื้อ
 • ในกรณีที่การคืนสินค้าโดยที่บริษัทไม่ได้เป็นฝ่ายผิด แต่ความผิดนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลที่สาม (เช่น TPD พันธมิตรที่ปฏิบัติตาม) ลูกค้าควรติดตามผลกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง – โดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทหากเป็นไปได้
 • ควรเห็นได้ชัดว่าการคืนสินค้ามีเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภทเท่านั้น และมีสินค้าที่โดยธรรมชาติแล้วควรไม่สามารถคืนได้ สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสุขอนามัย เสื้อผ้า เสื้อผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ที่บริโภคได้ และสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมาข้างต้น
 • ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่ามีการซื้อผลิตภัณฑ์นี้จากบริษัท
 • การคืนสินค้าหัวข้อของคุณเพียงเพราะคุณเปลี่ยนใจหรือคุณซื้อสินค้าด้วยความผิดพลาด
 • คุณได้ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณตั้งใจจะส่งคืนเสียหาย เสียหาย หรือใช้ในทางที่ผิด
 • ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในช่วงลดราคาหรือลดราคาจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ แต่อาจส่งคืนได้เพื่อการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อื่นหรือเครดิตร้านค้า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

ไม่ว่าในกรณีใด คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราก่อนที่จะสามารถคืนสินค้าได้ การไม่ติดต่อและ/หรือยืนยันสิทธิ์ของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อาจทำให้คุณขาดคุณสมบัติในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ความไม่พอใจ/ต่อผลิตภัณฑ์

โปรดทราบว่าในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งให้คุณในฐานะลูกค้าจากห้องครัวแบบกระจายและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราจัดหาซอฟต์แวร์ให้ แม้ว่าคุณอาจใช้ช่องทางการสนับสนุนลูกค้าของเราเพื่อรายงานปัญหาเหล่านี้ เราก็จะทำหน้าที่เป็นคนกลางโดยไม่มีความรับผิด

ค่าจัดส่ง

ในทุกกรณี คุณในฐานะลูกค้าจะต้องชำระค่าจัดส่งสำหรับสินค้าที่ซื้อ โดยทั่วไป ต้นทุนเหล่านี้จะเท่ากับต้นทุนที่ TPD หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามส่งต่อไปยังบริษัท แต่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

เครดิตร้าน

เครดิตร้านค้าจะมีอายุสาม (3) เดือนนับจากวันที่ออก จะไม่สามารถโอน มอบหมาย และแปลงเป็นเงินสดได้ และจะออกใหม่ไม่ได้หากสูญหายหรือวางผิดที่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้และการใช้เครดิตร้านค้า

ปล่อย

คุณยอมรับว่าการใช้ไซต์นี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง คุณจะปลดเปลื้องบริษัทและเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา ผู้อนุญาต หุ้นส่วน และบริษัทในเครือจากการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง หรือมูลฟ้องใดๆ ที่คุณอาจมีต่อสิ่งเหล่านั้นอันเกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้ซอฟต์แวร์นี้ ( เว็บไซต์ เว็บ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ) โดยคุณหรือบุคคลอื่น บริษัทอาจร้องขอการปลดเปลื้องนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ต่างการเรียกร้องหรือการดำเนินคดีใดๆ

เหตุสุดวิสัย

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และไม่จำกัดข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความล่าช้าในการดำเนินการตามภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ในกรณีที่ความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์ที่นอกเหนือความสมเหตุสมผล ควบคุมของบริษัท และบริษัทจะมีสิทธิได้รับการขยายเวลาตามสมควรในการปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าว

ทั่วไป

การตีความ

ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ให้ใช้กฎการตีความต่อไปนี้:

 • หัวข้อต่างๆ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น และไม่มีการกำหนด จำกัด หรืออธิบายขอบเขตหรือขอบเขตของข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
 • ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ไม่อาจตีความในทางลบต่อบริษัทเพียงเพราะบริษัทได้จัดเตรียมข้อกำหนดเหล่านี้
 • เอกพจน์รวมถึงพหูพจน์และในทางกลับกัน;
 • การอ้างอิงถึง “บุคคล” รวมถึงบุคคล บริษัท องค์กร องค์กร ห้างหุ้นส่วน หน่วยงานที่ไม่ได้จดทะเบียน สมาคม หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใด และ
 • ความหมายของคำทั่วไปไม่ได้ถูกจำกัดด้วยตัวอย่างเฉพาะที่ใช้โดย “รวมถึง”, “ตัวอย่าง”, “โดยเฉพาะ” หรือสำนวนที่คล้ายกัน
การแจ้งเตือน

บริษัทอาจจัดให้มีการแจ้งเตือนใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทางอีเมลและ/หรือโดยการเพิ่มการแจ้งเตือนลงในแผงควบคุมผู้ใช้ของคุณ

 
ค่าใช้จ่าย

ยกเว้นตามที่กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย การบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของตนเองที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้

 
งานที่มอบหมาย

คุณไม่สามารถมอบหมาย โอน หรือทำสัญญาช่วงสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท การลงทะเบียนของคุณกับเว็บไซต์นี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณ และไม่สามารถขายหรือโอนไปยังบุคคลอื่นได้

บริษัทอาจมอบหมาย โอน หรือทำสัญญาช่วงสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของตนภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

ไม่มีการสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์อำนาจหรือสิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากอำนาจหรือสิทธิ์นั้น และมีผลบังคับเฉพาะในขอบเขตที่กำหนดไว้ในการสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ความล้มเหลวใดๆ ของบริษัทในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดโดยคุณหรือผู้อื่น จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของบริษัทในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดนั้นหรือการละเมิดใดๆ ที่ตามมาหรือคล้ายคลึงกัน

ความเป็นโมฆะ

ข้อกำหนดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้สามารถแยกออกได้ และหากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรือในอนาคต ข้อกำหนดดังกล่าวอาจถูกลบออก และข้อกำหนดที่เหลือจะถูกบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายอื่นใดที่มีอยู่ในไซต์ เว็บ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การใช้งานไซต์ต่อไปของคุณหมายความว่าคุณยอมรับการแก้ไขเหล่านี้ตามค่าเริ่มต้น เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง ระงับ ยุติหรือกำหนดขอบเขตในด้านใดด้านหนึ่งหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้โดยข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทเท่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดการใช้งานจะอยู่ภายใต้กฎหมายของบริษัทแม่ของบริษัททุกประการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมจำนนต่อเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลในภูมิภาคนี้และศาลอุทธรณ์จากพวกเขาโดยไม่สามารถเพิกถอนได้

ตารางที่ 1 – การกระทำต้องห้าม

ในระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะไม่:

 • ใช้อุปกรณ์ รูทีนหรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของไซต์นี้
 • มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่จำเป็นต้องมีหรืออาจจำเป็นต้องมีภาระหนักที่ไม่สมเหตุสมผลหรือมากเกินไปในโครงสร้างพื้นฐานของเรา
 • ใช้ไซต์นี้เพื่อถอดรหัสรหัสผ่านหรือรหัสเข้ารหัสความปลอดภัย ส่งเวิร์ม ไวรัส หรือม้าโทรจัน ถ่ายโอนหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย คุกคามหรือลามกอนาจาร หรือละเมิดความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด ๆ
 • ใช้ไซต์นี้เพื่อฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติทางการตลาดออนไลน์ที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ฉ้อโกงหรือเป็นอันตราย
 • ใช้สไปเดอร์ โรบอต หรือแอปพลิเคชันค้นหา/ดึงข้อมูล หรือการขูดหน้าจอ การทำเหมืองข้อมูล หรืออุปกรณ์รวบรวมข้อมูล ประมวลผล โปรแกรมหรือวิธีการที่คล้ายกันในการเข้าถึง เรียกค้น หรือจัดทำดัชนีส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์นี้
 • ใช้เว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการอัตโนมัติใดๆ
 • ใช้ไซต์นี้เพื่อส่งอีเมลขยะ จดหมายขยะหรือจดหมายลูกโซ่ หรือแชร์ลูกโซ่ หรือมีส่วนร่วมในเทคนิคอื่นๆ ที่ทำให้เกิดน้ำท่วม หรือการเผยแพร่อีเมลที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก เข้าถึง ดึงข้อมูล หรือจัดทำดัชนีส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์นี้เพื่อใช้ในการสร้างหรือเติมฐานข้อมูลใด ๆ ที่สามารถค้นหาได้ทางออนไลน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวนหรือแบ่งปันบทวิจารณ์
 • รบกวนการแสดงโฆษณาใด ๆ ที่ปรากฏบนหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
 • ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แยกส่วน ดัดแปลง ดัดแปลง แปล วางกรอบ หรือฟอร์แมตเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์นี้;
 • ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอกหรือจัดเก็บเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเอง
 • บอกเป็นนัยอันเป็นเท็จว่าเว็บไซต์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้
 • กระทำการใดๆ ที่นำไปสู่หรืออาจนำไปสู่การลดมูลค่าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเว็บไซต์นี้;
 • ใช้หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ (ไม่ว่าจะเพื่อผลกำไรหรืออย่างอื่น) รวมถึงธุรกิจหรือองค์กรใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับเว็บไซต์นี้
 • เผยแพร่ข่าวสาร สื่อโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย หรือรูปแบบอื่นใดของการประชาสัมพันธ์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสู่สาธารณะ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า หรือ
 • ใช้ไซต์นี้เพื่อส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นหรืออาจพิจารณาตามสมควรว่าเป็น:
  • (i) เหยียดหยาม ข่มขู่ คุกคาม เป็นอันตราย ลามก อนาจาร ลามก ยั่วโทสะ รุนแรง หยาบคาย ดูหมิ่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรืออย่างอื่นที่น่ารังเกียจหรือน่ารังเกียจในทางใดทางหนึ่ง
  • (ii) การหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง ผิดกฎหมายหรือลอกเลียนแบบ;
  • (iii) ละเมิดหรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ
  • (iv) ฝ่าฝืนหน้าที่ในการรักษาความลับใดๆ ที่คุณผูกพัน ไม่ว่าจะโดยความสัมพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจหรือตามสัญญา;
  • (v) ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการประชาสัมพันธ์ของบุคคลใด ๆ
  • (vi) การบิดเบือนความจริงของข้อเท็จจริง รวมถึงการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือการบิดเบือนความจริงของความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ (รวมถึงการสนับสนุนหรือการรับรองใดๆ) ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฤษฎีกา หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือการสนับสนุน ของผู้อื่นให้ทำเช่นนั้น มีสื่อรณรงค์ทางการเมือง โฆษณา หรือการชักชวนใด ๆ หรือมีแนวโน้มที่จะทำให้บริษัทหรือพนักงานของบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง

มีคำถามใช่ไหม? ส่งอีเมลถึงเราที่[email protected]

ยากเกินการทําธุรกิจของคุณ เริ่มฟรีวันนี้